všeobecné obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení

Společnost Hotel.cz, a.s. (dále jen „Hotel.cz“) provozuje internetové stránky (dále jen Web) a obdobné systémy (dále jen „Systémy“) umožňující uživatelům vybrat a rezervovat ubytovací, turistické, léčebné, wellness a obdobné služby a balíčky, které jsou provozovány jednotlivými ubytovacími zařízeními (dále jen Ubytovací zařízení). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu a lze je doplňovat elektronickou cestou. Podmínky jsou vystaveny elektronicky v aktuální verzi na adrese Webu a jsou součástí každé potvrzené rezervace ubytování nebo balíčku služeb.

1.2 Informace o Ubytovacím zařízení

Hotel.cz umožní na internetových stránkách publikovat podrobnosti o ubytovacím zařízení, jeho službách, cenách a další informace potřebné pro informování Klientů. Ubytovací zařízení se zavazuje na Webech provozovaných Hotel.cz uvádět informace pravdivě, přesně, uceleně (žádné informace nebude vědomě zadržovat) a pravidelně je aktualizovat.

V případě, že poskytnuté informace a materiály dodané Ubytovacím zařízením nebudou pravdivé, porušují práva třetích stran nebo způsobují jiné právní spory, pak nese zodpovědnost Ubytovací zařízení, pokud tento problém prokazatelně nezpůsobil Hotel.cz. Toto ustanovení řeší i problémy týkající se reklamací ze strany Klientů. Hotel.cz se zavazuje k patřičné součinnosti při řešení jakýchkoliv sporů, které by se ve vztahu Klienta k Ubytovacímu zařízení mohly vyskytnout.

1.3 Závaznost rezervací

Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a stanovení konečné ceny pro Klienta) elektronickými prostředky (potvrzený email) nebo faxem, je tato objednávka pro Klienta i Ubytovací zařízení závazná.

1.4 Ceny a pokoje

Hotel.cz zobrazuje u jednotlivých Ubytovacích zařízení standardní ceny a dále provádí cenové úpravy s ohledem na sezóny, last-minuty, víkendy, dlouhodobé pobyty a obdobné situace dle dohody s Ubytovacím zařízením. Konečnou cenu se Klient dozví na písemném potvrzení objednávky (dále jen Potvrzení objednávky), které je Klientovi zasláno na základě jeho poptávky po ověření kapacit u Ubytovacího zařízení. U některých zařízení (chaty a chalupy) není v ceně zahrnuta skutečná spotřeba energií (elektřina, voda apod.). Na tuto skutečnost je Klient upozorněn v Potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá emailem nebo faxem, jeho písemným potvrzením (emailem nebo faxem) ze strany Klienta dochází k uzavření Smlouvy. Pro rezervaci jsou závazné podmínky definované v okamžiku rezervace.

1.5 Fakturace, vyúčtování a splatnosti

Hotel.cz podporuje následující způsoby placení za realizované rezervace. Používá se ten, který je v okamžiku rezervace v Potvrzení objednávky vyžadovaný od daného Ubytovací zařízení pro objednanou službu.

A. Platba na recepci Ubytovacího zařízení

Hotel.cz neinkasuje od klienta žádnou platbu. Klient platí na recepci Ubytovacího zařízení.

B. Přijetí platby dopředu, na účet Hotel.cz

Hotel.cz inkasuje od klienta platbu za objednaný pobyt. Platbu od klienta může Hotel.cz dle vlastního uvážení (založeném na výši částky a době do uskutečnění pobytu) rozložit do zálohové části a doplatkové části. Pokud Klient zaplatí dopředu pouze část ceny (dále jen Záloha), doplatí zbytek ceny při příjezdu přímo v Ubytovacím zařízení.

Při využití tohoto způsobu vyúčtování se na každou provedenou rezervaci nahlíží jako na rezervaci Garantovanou a storno podmínky pokud není sjednáno jinak jsou definovány ze strany Hotel.cz

1.6 Detailní a storno podmínky poskytování služeb

Ubytovací zařízení si definuje detailnější podmínky poskytování svých služeb. Tyto podmínky podléhají vždy schválení ze strany Hotel.cz. Podmínky jsou během procesu rezervace zpřístupněny Klientovi v elektronické podobě, na vyžádání jsou k nahlédnutí v tištěné formě v sídle Hotel.cz.

Změna rezervace

Po potvrzení rezervace Vámi vybraného pobytu máte nárok na jednu změnu této rezervace bezplatně. Za jakékoliv další změny Vám bude účtována částka 200,-Kč, v případě storna se bude postupovat podle stornopodmínek platných v okamžiku rezervace.

Storno podmínky musí být nastaveny jedním z následujících způsobů:

Běžná rezervace

Ubytovací zařízení drží pro Klienta rezervaci do 18:00 místního času. Pokud Klient nedorazí, Ubytovací zařízení může rezervaci zrušit, avšak neúčtuje žádné storno poplatky.

Garantované rezervace

Pro garantované rezervace musí Ubytovací zařízení udržovat rezervovanou kapacitu i po 18:00 (tzn. po celou noc). Pokud Klient nedorazí, Ubytovací zařízení je oprávněno postupovat podle storno podmínek garantovaných rezervací uvedených v těchto Obchodních podmínkách a případně účtovat sankční poplatek.

Garantovaných rezervací se využívá v následujících případech (Klient je vždy dopředu informován, že se jedná o Garantovanou rezervaci):

  • Na žádost Klienta při uskutečnění rezervace
  • Na základě požadavků Ubytovacího zařízení v exponovaných termínech. Podléhá schválení ze strany Hotel.cz
  • Vždy pokud způsob fakturace a vyúčtování je nastaven způsobem B v bodě fakturace a vyúčtování

V případě, že vznikne Ubytovacímu zařízení nárok na storno poplatek, vyžádá si Ubytovací zařízení u Hotel.cz kontaktní údaje na Klienta. Hotel.cz je povinen tyto údaje Ubytovacímu zařízení sdělit. Jako dodatečnou ochranu těchto stornopoplatků může Ubytovací zařízení pověřit Hotel.cz k vyžádání čísla kreditní karty Klienta. Hotel.cz předá tyto údaje Ubytovacímu zařízení prostřednictvím faxu. Ubytovací zařízení se zavazuje nakládat s těmito údaji jako důvěrnými a přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z těchto skutečností.

Pokud si Ubytovací zařízení zúčtovává storno poplatek vůči klientovi samo, Hotel.cz mu pro tento účel poskytne číslo kreditní karty Klienta a jeho kontaktní údaje. Klient bude informován o skutečnosti, že kreditní karta byla předána ubytovacímu zařízení. Ubytovací zařízení není oprávněno zatížit kartu klienta dříve nebo jinak než definují podmínky. O realizaci této operace bude Klienta a Hotel.cz informovat. Ubytovací zařízení se zavazuje s těmito údaji zacházet jako s důvěrnými.

Klient má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodů, výhradně písemnou formou, tj. doporučeným dopisem, výjimečně e-mailem. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Při odstoupení od smlouvy po uvedené lhůtě je Klient povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

  • 20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po úhradě platby za pobyt nebo její zálohy až do 36 dne před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
  • 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
  • 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.
  • 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,-Kč.

Rozhodujícím dnem pro uplatnění stornovacích podmínek je den doručení odstoupení od pobytu na adresu Hotel.cz. V případě, že Klient za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. V případě stornování pobytu hradí Klient bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků na jeho účet.

1.7 Záruka kvality

Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientům Hotel.cz takové služby, jaké popisuje v informacích nadefinovaných v prezentacích Hotel.cz a jaké jsou pro klienty Ubytovacího zařízení běžné.

1.8 Ověřování kapacity

Ověřování kapacity Ubytovacího zařízení probíhá následujícími způsoby:

  • Ověřování u Ubytovacího zařízení - Po přijetí požadavku od klienta ověřuje Hotel.cz u Ubytovacího zařízení dostupnost dané ubytovací kapacity a následně informuje Klienta o výsledku. V případě, že je možné zrealizovat danou rezervaci, sjedná Hotel.cz v Ubytovacím zařízení opci, informuje Klienta a v případě potvrzení z jeho strany, potvrdí opci do Ubytovacího zařízení.
  • On-line správa kapacit - Hotel.cz nabízí v rámci funkcionality Webu možnost udržovat informace o obsazenosti ve vybraných pokojích. Na základě těchto dat realizuje Hotel.cz rezervace ve prospěch klienta bez ověřování u Ubytovacího zařízení a přímo jej informuje o uskutečněné rezervaci. O úspěšné online rezervaci je Klient informován

1.9 Hodnocení hostů

Hotel.cz si vyhrazuje právo požádat Klienta o zhodnocení různých aspektů pobytu a následně toto hodnocení zveřejnit na Webu. Za určitých okolností umožní Hotel.cz Ubytovacímu zařízení zveřejnění reakce na hodnocení Klienta. Veškerá odpovědnost vyplývající z obsahu těchto hodnocení je vyloučena.

1.10 Doplňování Obchodních podmínek

Obchodní podmínky je možné doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k této změně dojde, bude nová verze obchodních podmínek zveřejněna na Webu a bude automaticky přiložena ke všem novým Potvrzení objednávky.